Máte otázky?
+421 903 060 504
brezanska@realityzahorie.sk
Reality Záhorie | Bernolákova 5188/1A Malacky

Zásady spracúvania osobných údajov

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za jednu z prvoradých povinností.

Prečítajte si prosím zásady spracovania osobných údajov, aby ste zistili, akými princípmi sa pri zaisťovaní dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných údajov riadime.

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo sa dozviete o osobných údajoch?

Vaším osobným údajom je: akákoľvek informácia, na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás.

Ďalej sa dozviete:

 • Aké údaje o vás uchovávame
 • Ako s nimi nakladáme
 • Ako ich získavame
 • Na aké účely ich využívame
 • Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť
 • Kde môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracovávame
 • Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Dôležité kontakty na spracovanie osobných údajov spoločnosti Amedial spol. s r. o.

Správca osobných údajov:

Obchodný názov:       Amedial spol. s r. o.

Sídlo:                          Cesta Mládeže 18, 901 01 Malacky

IČO:                            460 264 28

DIČ:                            2023190268

email:                        info@realityzahorie.sk

Kontaktné osoby:    Mgr. Adam Rozboril, Bc. Barbora Brezanská

Aké údaje teda uchovávame?

Na základe zmluvy, oprávneného záujmu, kontaktu prostredníctvom webových stránok o vás môžeme spracovávať osobné údaje. Týmito údajmi môžu byť najmä:

 • vaše meno a priezvisko
 • obchodnú spoločnosť
 • adresu trvalého pobytu
 • dátum narodenia, prípadne rodné číslo
 • telefónne číslo
 • emailová adresa

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies – tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj.  Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: info@realityzahorie.sk a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, prípadne adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby, prostredníctvom ktorých vám vieme pomôcť pri hľadaní nového bývania.

Na čo tieto informácie o vás používame? (účely) A na akom právnom základe?

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu aby sme vás kontaktovali späť a poskytli vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo pre plnenie zmluvy, oprávneného záujmu atď. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k spracovaniu.

K zberu osobných údajov online dochádza na nasledovnej webovej stránke: www.realityzahorie.sk

Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, alebo telefón môžeme popri tom využiť k tomu, aby sme vám zasielali marketingové emaily t.j. aby sme vás informovali o udalostiach, ponukách, službách, ktoré poskytujeme a ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať.

Zároveň spracovanie vašich osobných údajov za účelom zasielania marketingových emailov môžete kedykoľvek odmietnuť a to priamo odhlásením v emaile alebo nám môžete zaslať email s príslušnou žiadosťou na info@realityzahorie.sk alebo inú adresu, z ktorej ste od nás obdržali marketingový email.

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytnutie služby, ktorú si s nami dojednávate. Rozdeľujeme ich do dvoch skupín – osobné údaje, ktoré môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu a osobné údaje, ktoré bez vášho súhlasu spracovávať nemôžeme.

Spracovanie osobných údajov, ku ktorému potrebujeme váš súhlas:

 • marketingové činnosti

Spracovanie osobných údajov, ku ktorému váš súhlas nepotrebujeme:

 • plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy
 • plnenie našich povinností, ktoré nám ukladajú zvláštne právne predpisy
 • zaistenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov (napr. pri uplatňovaní nárokov u súdov, poisťovní), rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie nároku

Odporúčania na produkty na webstránkach:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame a to v tvare meno prípadne priezvisko. Vašu fotografiu môžeme zverejniť len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ste v bezpečí – kto má k vašim osobným údajom prístup?

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – zamestnanci či sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch prihlasovacím menom a helsom.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom a zabezpečovacím systémom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracovania svojich osobných údajov, či za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne, emailom.

 • Právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie

Ak sa domnievate, že sú vaše osobné údaje, ktoré o vás evidujeme nepresné a neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

 • Právo na vymazanie poskytnutých údajov.

Máte právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracovávané, taktiež sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov.

Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: info@realityzahorie.sk

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

 • Právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, máte právo požadovať obmedzenie a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov.
 • Právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv obchodnom zastúpení, zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť:

 • WebSupport s. r. o. Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Účtovnícke služby máme outsourcované externou účtovníckou spoločnosťou:

 • ŠA účtovníctvo spol. s r. o. Sekule 587, 908 80 Sekule, s ktorou máme uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Právne služby nám zabezpečuje v spolupráci advokátska kancelária:

 • Zabezpečujeme v spolupráci s viacerími advokátskymi kanceláriami.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľké spoločnosti a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Gdrive (cloudové služby) – https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Gooble Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@realityzahorie.sk

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 25.05.2018

Na zabezpečenie funkčnosti a analýzu návštevnosti táto webstránka ukladá do vášho prehliadača "cookies" údaje. Viac informácií na tomto odkaze.